استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013

استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013

استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013 استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013 استاندارد روشهای نمونه برداری برای متغیرهای بازرسی ISO3951:2013 یک استاندارد بین المللی تائید شده برای کسب و کارهای تولیدی با تعداد متغیرهای کم است که طرح های نمونه برداری برای بازرسی از طریق متغیرها را تعیین می کند. یکی از…