گزارش تجزیه و تحلیل تکرار پذیری و تجدید پذیری GAGE R & R ANALYSIS

گزارش تجزیه و تحلیل تکرار پذیری و تجدید پذیری  GAGE R & R  ANALYSIS

گزارش تجزیه و تحلیل تکرار پذیری و تجدید پذیری  GAGE R & R  ANALYSIS  همانطوریکه از عنوان مطلب حاصل میشود این گزارش مشتمل بر محاسبه چند پارامتر در رابطه با  تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری است که به شرح زیر توصیف میشود: تعداد ۱۰ عدد قطعه از قطعات تولیدی انتخاب شده و شماره گذاری…