مدیریت انبار

مدیریت انبار

مدیریت انبار فرایند انبارداری را بصورت مراحلی شامل تهیه و دریافت موجودی مورد نیاز و پس از آن طبقه بندی و نگهداری صحیح کالا براساس یک سیستم منظم که موجب سهولت دسترسی به کالا گردد تعریف می کنیم. در این مقاله ابتدا به بررسی شیوه ها و روشهای ورود کالا به انبار و عملیات مربوط…

اجزا و مزایای سیستم انبار

اجزا و مزایای سیستم انبار

اجزاء سیستم انبار همانگونه که گفته شد هر سیستم دارای یک سری اجزاء می باشد که در ارتباط با همدیگر بوده و تشکیل دهنده یک مجموعه هدفمند می باشند. سیستم انبار نیز برای خود اجزایی دارد که برخی از این اجزاء عبارتند از: l نیروی انسانی نیروی انسانی انبار شامل کلیه افرادی می شود که…

مدیریت موجودی کالاهای انبار

مدیریت موجودی کالاهای انبار

موجودی کالا موجودی کالا حجم زیادی از دارایی های موسسات محتلف و علی الخصوص موسسات تولیدی و تجاری را تشکیل داده، فعالیتهای مرتبط با موجودی های بخش وسیعی از هزینه های عملیاتی و تولیدی را به خود اختصاص می دهند. تعاریف متعددی از موجودی کالا ارائه شده ولی کامل ترین این تعاریف عبارت است از…

انبارداری و اصول آن

انبارداری و اصول آن

 انبار و انبارداری اگرچه مفهوم انبارداری برای خیلی از افراد، مفهومی بدیهی به نظر می رسد اما مفهوم این واژه در سازمانها تا حدودی متفاوت از برداشت عامیانه آن است. در برداشت عامیانه، انبار فضایی است که کالا، اجناس و سایر موجودی ها در آن نگهداری می شوند، اما آنچه از تعریف انبار، در سازمانها…